୨୦୦୬ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

(୨୦୦୬ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ୨୦୦୬ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର |

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ
୧୯୩୦-୧୯୩୯
୧୯୩୬
୧୯୪୦-୧୯୪୯
୧୯୪୯
୧୯୫୦-୧୯୫୯
୧୯୫୦ ୧୯୫୧ ୧୯୫୩ ୧୯୫୪ ୧୯୫୬
୧୯୫୯
୧୯୬୦-୧୯୬୯
୧୯୬୦ ୧୯୬୧ ୧୯୬୨ ୧୯୬୩ ୧୯୬୪
୧୯୬୫ ୧୯୬୬ ୧୯୬୭ ୧୯୬୮ ୧୯୬୯
୧୯୭୦-୧୯୭୯
୧୯୭୦ ୧୯୭୧ ୧୯୭୨ ୧୯୭୩ ୧୯୭୪
୧୯୭୫ ୧୯୭୬ ୧୯୭୭ ୧୯୭୮ ୧୯୭୯
୧୯୮୦-୧୯୮୯
୧୯୮୦ ୧୯୮୧ ୧୯୮୨ ୧୯୮୩ ୧୯୮୪
୧୯୮୫ ୧୯୮୬ ୧୯୮୭ ୧୯୮୮ ୧୯୮୯
୧୯୯୦-୧୯୯୯
୧୯୯୦ ୧୯୯୧ ୧୯୯୨ ୧୯୯୩ ୧୯୯୪
୧୯୯୫ ୧୯୯୬ ୧୯୯୭ ୧୯୯୮ ୧୯୯୯
୨୦୦୦-୨୦୦୯
୨୦୦୦ ୨୦୦୧ ୨୦୦୨ ୨୦୦୩ ୨୦୦୪
୨୦୦୫ ୨୦୦୬ ୨୦୦୭ ୨୦୦୮ ୨୦୦୯
୨୦୧୦-୨୦୧୯
୨୦୧୦ ୨୦୧୧ ୨୦୧୨ ୨୦୧୩ ୨୦୧୪

୨୦୧୫ ୨୦୧୬ ୨୦୧୭ ୨୦୧୮ ୨୦୧୯

୨୦୨୦-୨୦୨୯
୨୦୨୦ ୨୦୨୧ ୨୦୨୨ ୨୦୨୩

'୨୦୦୬'ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତାଲିକା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାର ଟୀକା
୨୦୦୬
କଥାନ୍ତର [୧] ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ବେଦପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଭାସ୍ୱତୀ ବସୁ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ [୨] ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଦେବୁ ବୋଷ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା
ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ [୩] ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ନମ୍ରତା ଥାପ୍ପା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି
ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି [୪] ବସନ୍ତ ସାହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଦାସ, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୈନା ଦାସ

ଆଧାର ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ କଥାନ୍ତର
  2. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ
  3. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ
  4. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି