ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ ରିପବ୍ଲିକ

ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶ

ସେଣ୍ଟରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶ।
ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ୧୦ଟି ଗରିବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛି ।
୨୦୧୪ର ମାନବ ବିକାସ ସୁଚକ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ୧୮୭ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮୫ ଥିଲା ।

ସେଣ୍ଟରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ ପତାକା
ସେଣ୍ଟରାଲ ଆଫ୍ରିକାନଅବସ୍ଥିତି

ଇତିହାସସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭୂଗୋଳସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଧର୍ମସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭାଷାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏହି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ଅଟେ ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ