ମିଠା ଦହି ଦହି, ଚିନି, କେଶରରୁ ତିଆରି ଏକ ମିଠାଜାତୀୟ ପାନୀୟ । ଏହା ଦହି, ଚିନିକୁ ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କେଶର ଛିଞ୍ଚି ଖିଆଯାଇଥାଏ । ଖରା ଦିନରେ ଏକ ହିତକାରୀ ପାନୀୟ ।

ମିଠା ଦହି
ମିଠା ଦହି
ଆରମ୍ଭ
ଅଲଗା ନାଆଁମିଠା ଦହି
ମୂଳ ଜାଗାଓଡ଼ିଶା
ଅଞ୍ଚଳଓଡ଼ିଶା
ଖାଇବାର ସବିଶେଷ
ମୂଳ ଉପାଦାନଦହି, ଚିନି, କେଶର

ଉପାଦାନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ