ଜାଣିରଖନ୍ତୁ: ସାଇତିବା ପରେ ବଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ରାଉଜରର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମୃତି (cache) କୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

  • Firefox / Safari:ରିଲୋଡ଼ରେ କ୍ଲିକ କଲାବେଳେ Shift ଚାପିଧରିଥିବେ, କିମ୍ବା Ctrl-F5 ବା Ctrl-R ଦବାନ୍ତୁ (ଆପଲ ମ୍ୟାକରେ ⌘-R)
  • ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ: Ctrl-Shift-R ଦବାନ୍ତୁ (ମ୍ୟାକରେ ⌘-Shift-R)
  • ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏକ୍ଲପ୍ଲୋରର: Refreshରେ କ୍ଲିକ କଲାବେଳେ Ctrl ଚାପିଧରିଥିବେ କିମ୍ବା Ctrl-F5 ଦବାନ୍ତୁ
  • ଅପେରା: Menu → Settingsକୁ ଯାଆନ୍ତୁ (ମ୍ୟାକରେ Opera → Preferences) ଆଉ ତା'ପରେ Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files
mw.loader.load('//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Sumone10154/global.js&action=raw&ctype=text/javascript');