"ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ଭିଜୁଆଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
ଟ୍ୟାଗସବୁ: ଭିଜୁଆଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦନା ମୋବାଇଲ ୱେବ ବଦଳ
 
== J ==
ଯ Sex ନ ସମ୍ପର୍କକୁ କୋଇଟସ୍, କପ୍ୟୁଲେସନ୍, ସମନ୍ୱୟ, କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇପାରେ (ଯାହାର ଶେଷଟି ସାଧାରଣତ sexual ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଶୋର୍ଥାଣ୍ଡ୍) |  କୋଇଟିସ୍ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ coitio କିମ୍ବା coire ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଏକାଠି ହେବା କିମ୍ବା ମିଳିତ ହେବା" କିମ୍ବା "ଏକାଠି ଯିବା", ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଲାଟିନ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତ pen ପେନିଲ୍ - ଯୋନୀ ପ୍ରବେଶକୁ ସୂଚିତ କରେ |  [19]  ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତ v ଯୋନୀ ସମ୍ପର୍କ ବା ଯୋନୀ ଯ sex ନ କୁହାଯାଏ | [2] [20]  ଯୋନୀ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଯ ag ନ ସମ୍ପର୍କ, ଯେକ any ଣସି ଯୋନୀ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିପାରେ, ବିଶେଷତ if ଯଦି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ସମଲିଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | [21] [22]  ଅପରପକ୍ଷେ, ନକଲ, ପ୍ରାୟତ the ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ବିଶେଷତ human ଅଣ-ମାନବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ;  ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୋଡି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁ can ାଇପାରେ, [23] କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତ means ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ପୁରୁଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯ sexual ନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ |  [24] [25]
 
ଯଦିଓ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ "ଯ having ନ ସମ୍ପର୍କ" ସାଧାରଣତ pen ପେନିଲ୍ - ଯୋନୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ, [26] ଯ sex ନ ଅର୍ଥ ଏହାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକ any ଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କିମ୍ବା ଅଣ-ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆବୃତ କରିପାରେ |  ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) କହିଛି ଯେ ଅଣ-ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, “ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ସହିତ”।  ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଇଉଫିଜିମ୍ ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଫ୍ୟାକ୍, ଶାଗ ଏବଂ “ଏକତ୍ର ଶୋଇବା” ବାକ୍ୟାଂଶ | [27] [28] [29]  କେତେକ ଦେଶର ନିୟମ ଇଉଫିଜିମ୍ “ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ” ବ୍ୟବହାର କରେ |  ସ୍ଥାପିତ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ the ାରା ଯୋନୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋମିସନ୍ ବା ଲାଟିନ୍ ନାମ immissio ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା (ଲାଟିନ୍ “ଲିଙ୍ଗର ସନ୍ନିବେଶ” ପାଇଁ) |  ପ୍ରଥମ ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କର ବୟସକୁ ସେକ୍ସାର୍ କୁହାଯାଏ | [31] [32]
 
ଅନ୍ୟ ଯ sexual ନ ଆଚରଣ ଅପେକ୍ଷା ଯୋନୀ, ଆନାଲ୍ ଏବଂ ମ oral ଖିକ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତ recognized ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ |  ଯ Sex ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ପେନିଲ୍-ଭେଜିନାଲ୍ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯ sexual ନ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଜଡିତ କରେ ନାହିଁ, କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ (ବେଳେବେଳେ “ବ technical ଷୟିକ କୁମାରୀତ୍ୱ” କୁହାଯାଏ) କିମ୍ବା “ବାହାଘର” ନାମରେ ନାମିତ |  କୁମାରୀତ୍ୱ ହାନି ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ପ୍ରାୟତ pen ପେନିଲ୍ - ଭେଜିନାଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାରଣ ହେଟେରୋଜକ୍ସୁଆଲ୍ ଦମ୍ପତିମାନେ ଯ anal ନ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ମ oral ଖିକ ଯ in ନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କୋଇଟସ୍ ର ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି |  ]  କେତେକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ଫ୍ରୋଟିଂ କିମ୍ବା ମ oral ଖିକ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନଙ୍କର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ପେନିଲ୍-ଆନାଲ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କ ତଥା କୁମାରୀତ୍ୱ ହରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷମାନେ ଯ ot ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ଭାବରେ ଫ୍ରୋଟିଂ କିମ୍ବା ମ oral ଖିକ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି |  ] [36] [37]  ଲେସବିୟାନ୍ମାନେ ମ oral ଖିକ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁମାରୀତ୍ୱ କ୍ଷତିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, [13] [38] କିମ୍ବା ଯ trib ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀବାଦକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି |
 
ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତ sexual ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ପେନିଲ୍ - ଯୋନୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯ sexual ନ ଆଚରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ଆନାଲ୍ ସେକ୍ସ କିମ୍ବା ମ oral ଖିକ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |  ପଣ୍ଡିତ ରିଚାର୍ଡ ଏମ। ଲର୍ନର୍ ଏବଂ ଲ aur ରେନ୍ସ ଷ୍ଟେନବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଯ sex ନ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯ sex ନ ସଂକଳ୍ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ।  ଲେର୍ନର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେନ୍ବର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ପେନିଲ୍ - ଯୋନୀ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହି ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୃହତ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଯ pen ନ ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟାପକ, ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି |  ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କର ବୁ understanding ାମଣା [ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ] ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ? ”[38]  ଏହି ଫୋକସ୍ ପାରସ୍ପରିକ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପକୁ ପୁନ play ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ "ପ୍ରକୃତ ଯ sex ନ" ଭାବରେ ବିବେଚନା ନକରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ବଳାତ୍କାରର ଅର୍ଥକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ | [42] [43]  ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯ ag ନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ କରିବା ଯ sexual ନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କରିଥାଏ ଯାହା ଅଣ-ହେଟ୍ରୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଲୋକମାନେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଟେରୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ-ଯ ag ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି |
 
ଯ sexual ନ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେବେଳେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ |  ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପେନିଲ୍ - ଯୋନୀ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯ sex ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଆନାଲ୍ କିମ୍ବା ମ oral ଖିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯ sex ନ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତାହା ଅଧିକ ବିତର୍କଯୋଗ୍ୟ, ଓରାଲ୍ ସେକ୍ସ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ | [44] [45]  ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଡିସି) କହିଛି ଯେ ଯଦିଓ କିଶୋର କିଶୋରମାନେ କେତେଥର ପାଟିରେ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ସୀମିତ ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଏହାକୁ 'ଯ sex ନ' ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ;  ତେଣୁ ସେମାନେ ମ oral ଖିକ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, ଅବହେଳିତ ରହିଥା’ନ୍ତି |  ଅପ୍ଟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ |  ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, "ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଟିରେ ଯ sex ନ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 'ଯ sex ନ' ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯୋଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। [44] ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି  କଣ୍ଡୋମର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ "ପ୍ରକୃତ ଯ sex ନ" କିମ୍ବା "ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ" ନୁହେଁ ବୋଲି କେତେକ ପୁରୁଷ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। [47] [48]  ଆଫ୍ରିକାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ, [47] [48] ଯେଉଁଠାରେ କଣ୍ଡୋମର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଯ sexual ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାୟତ em ଇମାସ୍କୁଲେସନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ କଣ୍ଡୋମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପେନିଲ୍ - ରୁ - ଚର୍ମ ଯ ital ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ରୋକିଥାଏ |
 
== ଆଧାର ==
୩୫

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା