ପର ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଂଚୁଥିବା ଜୀବକୁ ପରଜୀବୀ (parasite) କୁହାଯାଏ |

A Tetragnatha montana spider parasitized by an Acrodactyla quadrisculpta larva.

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ