ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଣୀବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ନିୟମ

ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଣୀବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ନିୟମ (ଇଂରାଜୀ: International Code of Zoological Nomenclature; ICZN), ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁଳ ଆଦୃତ ନିୟମ ଅଟେ । ଏହି ନିୟମଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ:

  1. ବାଇନୋମିଆଲ ନାମକରଣ ନିୟମ ମୁତବକ ନାମଟି କିପରି ଠିକ ରହିବା ।
  2. ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଉପୁଜେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ନାମଟି ଠିକ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଏ ।
  3. ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

ବାଇନୋମିଆଲ ନାମକରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗଠନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କମିଶନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ