ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ
ସବୁଠୁ ଶରଳ ମୋବାଇଲ୍ କିପ୍ୟାଡ

ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ସେବା କିମ୍ବା ସରଳ ସନ୍ଦେଶ ସେବା ( ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ) ଏକ ସଂଚାର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେବା ଯିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଟେଲିଫୋନ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଏବଂ ଲଘୁ ସନ୍ଦେଶର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ