"ଓଡ଼ିଆ ମସଲାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

"ଅଦା - Ginger ଚାରୁ ମଞ୍ଜି -Chironji ଆମ୍ବ ଅଦା - Mango ginger ସୋରିଷ - M..." ନାଆଁରେ ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ତିଆରିକଲେ
("ଅଦା - Ginger ଚାରୁ ମଞ୍ଜି -Chironji ଆମ୍ବ ଅଦା - Mango ginger ସୋରିଷ - M..." ନାଆଁରେ ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ତିଆରିକଲେ)
(କିଛି ବଦଳିନାହିଁ)
୮୧

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା