ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା

Icono aviso borrar.png

ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ତଥ୍ୟର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେପରି ପ୍ରୋଗ୍ରମିଂ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ | ଆମେ ଯେପରି ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର, ଚିହ୍ନ, ଓ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରମିଂ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଥାଏ |

ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରମିଂ ଭାଷା କଂପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ |

ପ୍ରୋଗ୍ରମିଂ ଭାଷା କଂପ୍ୟଟର ବିଜ୍ଞାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ |

ସଂଜ୍ଞାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଇତିହାସସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବିିଭିନ୍ନ ଅଂଶସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ