ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ
ତୁର୍କୀ ପତାକା
ତୁର୍କୀ ଅବସ୍ଥିତି

ତୁର୍କୀ ଏସିଆଇଉରୋପ ଉଭୟ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶ ଏହିପରି ଦେଶକୁ ୟୁରେସିଆ ଦେଶ କୁହାଯାଏ।

ଇତିହାସସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭୂଗୋଳସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଧର୍ମସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭାଷାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ