ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ପତାକା
ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ଅବସ୍ଥିତି

ଡୋମେନିକାନ ରିପବ୍ଲିକ ଏକ କାରେବିଆନ ଦେଶ।

ଇତିହାସସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭୂଗୋଳସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଧର୍ମସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାସାସନିକ ବିଭାଜନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭାଷାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ